Menadžment

 • image description

  dr. Amir Murić

  specijalista neuropsihijatar

  v.d. direktor

 • Riječ dobrodošlice...

  Dobro došli na web stranicu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin.

  Naša ustanova je 2013. godine odlučila da krene u konkretno unaprijeđenje svojih usluga. U tom pravcu smo i stupili upregovore sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova (AKAZ), te sve uposlene educirali i u tom segmentu. Trenutno smo u procesu facilitacije, a u narednom periodu planiramo izvršiti i certifikaciju. Dom zdravlja Cazin je jedna od prvih zdravstvenioh ustanova na području Unsko-sanskog kantona, koja se odlučila na ovaj korak. Energija i entuzijazam koji pokazuju uposlenici Doma zdravlja Cazin, su čvrsti pokazatelji da nam je stalo da pružamo kvalitetne usluge, te da nam je zadovoljstvo i zdravlje naših pacijenata od prioritetne važnosti.

  Imajući u vidu napredovanje informacionih tehnologija, te rasprostranjenost korištenja interneta od strane naših pacijenata, odlučili smo pokrenuti i ovu web stranicu, a s ciljem pružanja što većeg broja korisnih informacija.

image description
image description

Glavni medicinar

Hajrudinović Hilmija, dipl.med.tehnicar

image description

Pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu

dr. Endi Kurtić

image description

Pomoćnik direktora za upravu

Munevira Hairlahović, dipl.prav

Pravni fakultet završila 2005. godine, u Domu zdravlja Cazin zaposlena 2008. godine.

Imenovana odlukom broj 3206/09 od 04.06.2009. godine.

image description

Šef službe za radiološku dijagnostičku djelatnost

dr. Salih Mesić, specijalista radiologije

Imenovan odlukom broj 1442/18 od 21.03.2018. godine.

image description

Šef službe porodične/obiteljske medicine

dr. Emsud Zulić, specijalista P/O medicine

Imenovan odlukom broj 5230/19 od 30.09.2019. godine.

image description

Šef službe voznog parka

Husein Mustedanagić

image description

Šef službe hitne medicinske pomoći

dr. Fuad Šabić, specijalista urgentne medicine

Rođen 23.06.1974. godine u Cazinu, ratni vojni invalid, demobilisani borac. Srednju medicinsku školu završio u Bihaću 1993. godine. Po završetku rata je upisao Medicinski fakultet Sarajevo koji je završio 2006. godine, nakon čega se zapošljava u Dom zdravlja Cazin. Specijalizirao urgentnu medicinu 2012. godine.

image description

Šef službe za laboratorijsku dijagnostičku djelatnost

Selma Selimović

image description

Šef hemodijaliznog centra

prim.dr. Remzo Samardžić, specijalista interne medicine

Imenovan odlukom broj 4248/19 od 26.07.2019. godine.

image description

Šef službe za zdravstvenu zaštitu zuba i usta primarnog nivoa

dr. Endi Kurtić

Imenovan odlukom broj 2465/17 od 25.05.2017. godine.

image description

Šef dječijeg dispanzera

dr. Reufa Kapić, specijalista pedijatar

Rođena 31.07.1960. godine u Cazinu. Osnovnu i srednju školu završila u Cazinu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Banja Luci. Početak rta se nalazim na u Bihaću na specijalizaciji pedijatrije, te dobivam radnu obavezu i vraćam se u Dom zdravlja Cazin u periodu 1992 - 1996. godine. Nakon završetka rata odlazim na Klinički dio specijalizacije u Zagreb a potom uspješno polažem specijalizaciju u Tuzli 1999. godine. Učesnik velikog broja pedijatrijskih kongresa, seminara i simpozija iz područja pedijatrije. 2015. godine imenovana za koordinatora za Centar za rani rast i razvoj i u sklopu toga završavam edukaciju Ranog prepoznavanja i odstupanja od tipičnog razvoja (0-18 godine). Cijeli radni staž radim na Dječijoj službi a kao specijalista više od 20 godina.

image description

Voditelj tima u centru za fizikalnu rehabilitaciju

mr.med.sci.prim.dr. Nermina Malić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Imenovana odlukom broj 539/15 od 05.02.2015. godine.

image description

Voditelj centra za mentalno zdravlje

dr. Amir Murić, specijalista neuropsihijatar

Imenovan odlukom broj 6380/19 od 13.11.2019. godine.

image description

Šef službe održavanja

Hasan Mulalić, dipl.ing.saob.

Raspoređen na poslove ugovorom o radu, broj 4058-1/17 od 13.09.2017. godine.

image description

Šef službe unutrašnje zaštite

Suad Harbaš, dipl.kriminalista

Raspoređen na poslove ugovorom o radu, broj 3431/15 od 10.09.2015. godine.

image description

Šef službe opšte zdravstvene zaštite

dr. Amir Pozderac