Menadžment

 • image description

  mr.sci.dr. Nedima Zulić

  spec. porodične medicine
  magistar ekonomije, smjer menadžment u zdravstvu

  direktor

 • Riječ dobrodošlice...

  Dobro došli na web stranicu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin.

  Naša ustanova je 2013. godine odlučila da krene u konkretno unaprijeđenje svojih usluga. U tom pravcu smo i stupili upregovore sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova (AKAZ), te sve uposlene educirali i u tom segmentu. Trenutno smo u procesu facilitacije, a u narednom periodu planiramo izvršiti i certifikaciju. Dom zdravlja Cazin je jedna od prvih zdravstvenioh ustanova na području Unsko-sanskog kantona, koja se odlučila na ovaj korak. Energija i entuzijazam koji pokazuju uposlenici Doma zdravlja Cazin, su čvrsti pokazatelji da nam je stalo da pružamo kvalitetne usluge, te da nam je zadovoljstvo i zdravlje naših pacijenata od prioritetne važnosti.

  Imajući u vidu napredovanje informacionih tehnologija, te rasprostranjenost korištenja interneta od strane naših pacijenata, odlučili smo pokrenuti i ovu web stranicu, a s ciljem pružanja što većeg broja korisnih informacija.

image description
image description

Glavni medicinar

image description

Pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu

image description

Pomoćnik direktora za upravu

Munevira Hairlahović, dipl.prav

Pravni fakultet završila 2005. godine, u Domu zdravlja Cazin zaposlena 2008. godine.

Imenovana odlukom broj 3206/09 od 04.06.2009. godine.

image description

Šef službe za radiološku dijagnostičku djelatnost

dr. Salih Mesić, specijalista radiologije

Imenovan odlukom broj 1442/18 od 21.03.2018. godine.

image description

Šef službe porodične/obiteljske medicine

dr. Emsud Zulić, specijalista P/O medicine

Imenovan odlukom broj 5230/19 od 30.09.2019. godine.

image description

Šef službe voznog parka

image description

Šef službe hitne medicinske pomoći

image description

Šef službe za laboratorijsku dijagnostičku djelatnost

Zrinka Rošić

Rošić Zrinka je rođena u Bihaću 29.09.1986.godine. Osnovno obrazovanje stekla u O.Š.”Cazin I”, a srednje u J.U.”Gimnazija Cazin” u Cazinu. U Sarajevu 2007. upisuje Prirodno-matematički fakultet, gdje 2011. godine stiče zvanje Bachelor biohemije i fiziologije (240 ECTS). Trenutno vanredni student Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, smjer Laboratorijske tehnologije i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, smjer Biohemija.

Imenovana odlukom broj 6281/19 od 08.11.2019. godine.

image description

Šef hemodijaliznog centra

prim.dr. Remzo Samardžić, specijalista interne medicine

Imenovan odlukom broj 4248/19 od 26.07.2019. godine.

image description

Šef službe za zdravstvenu zaštitu zuba i usta primarnog nivoa

dr. Endi Kurtić

Imenovan odlukom broj 2465/17 od 25.05.2017. godine.

image description

Šef dječijeg dispanzera

dr. Reufa Kapić, specijalista pedijatar

Rođena 31.07.1960. godine u Cazinu. Osnovnu i srednju školu završila u Cazinu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Banja Luci. Početak rta se nalazim na u Bihaću na specijalizaciji pedijatrije, te dobivam radnu obavezu i vraćam se u Dom zdravlja Cazin u periodu 1992 - 1996. godine. Nakon završetka rata odlazim na Klinički dio specijalizacije u Zagreb a potom uspješno polažem specijalizaciju u Tuzli 1999. godine. Učesnik velikog broja pedijatrijskih kongresa, seminara i simpozija iz područja pedijatrije. 2015. godine imenovana za koordinatora za Centar za rani rast i razvoj i u sklopu toga završavam edukaciju Ranog prepoznavanja i odstupanja od tipičnog razvoja (0-18 godine). Cijeli radni staž radim na Dječijoj službi a kao specijalista više od 20 godina.

Imenovana odlukom broj 16/11 od 04.01.2011. godine.

image description

Voditelj tima u centru za fizikalnu rehabilitaciju

mr.med.sci.prim.dr. Nermina Malić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Imenovana odlukom broj 539/15 od 05.02.2015. godine.

image description

Šef službe za zdravstenu zaštitu kod specifičnih i nespicifičnih plućnih oboljenja

dr. Muris Halkić, specijalista pulmolog

Rođen 07.02.1965. godine u Cazinu. Osnovu školu završio u Stijeni, srednju medicinsku u Bihaću. Medicinski fakultet završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1999. godine, a iste godine zasniva radni odnos u ZU Dom zdravlja Cazin. U junu 2010. godine završava specijalizaciju iz pulomologije. Svoj doprinos kao pripadnik Armije R BiH u odbrani države dao u periodu od aprila 1992. do februara 1996. godine. Učesnik velikog broja međunarodnih kongresa, seminara, simpozija. Obavljao dužnost direktora ZU Dom zdravlja Cazin u periodu od decembra 2012. do aprila 2017. godine. Završio kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, napredni nivo - SHCE 3.

Imenovan odlukom broj 404/11 od 19.01.2011. godine.

image description

Voditelj centra za mentalno zdravlje

dr. Amir Murić, specijalista neuropsihijatar

Imenovan odlukom broj 6380/19 od 13.11.2019. godine.

image description

Šef službe održavanja

Hasan Mulalić, dipl.ing.saob.

Raspoređen na poslove ugovorom o radu, broj 4058-1/17 od 13.09.2017. godine.

image description

Šef službe unutrašnje zaštite

Suad Harbaš, dipl.kriminalista

Raspoređen na poslove ugovorom o radu, broj 3431/15 od 10.09.2015. godine.

image description

Šef službe opšte zdravstvene zaštite

dr. Dževdana Mureškić

Imenovana odlukom broj 306/20 od 16.01.2020. godine.