Centar za mentalno zdravlje

image description

Centar za mentalno zdravlje (CMZ) Cazin osnovan je 2000. godine kao organizaciona jedinica (služba) pri Domu zdravlja Cazin.

Centar za mentalno zdravlje je smješten u novoj zgradi u sklopu CBR (centra za bazičnu rehabilitaciju) sa površinom od 200m2, sa prostorijama: pult za prijem pacijenata ,kabinet neuropsihijatra, psihologa, socijalnog radnika, soba za intervencije, dnevni boravak, učionica za radno-okupacionu terapiju i druge aktivnosti.

Centar za mentalno zdravlje u zajednici je izvanbolnički organizacioni dio službi zaštite mentalnog zdravlja koji funkcioniše prema načelima sektorizacije, sveobuhvatnosti i decentralizacije.

 • načelo sektorizacije ostvaruje CMZ u zajednici provodeći brigu o mentalnom zdravlju stanovništva na području od 25.000 do 50.000 stanovnika
 • načelo sveobuhvatnosti CMZ ostvaruje formiranjem mreže službi u zajednici koja učestvuje u unapređenju i zaštiti mentalnog zdravlja na jednom području
 • načelo decentralizacije CMZ provodi usmjeravajući svoj rad u zajednici sa akcentom na prevenciju bolesti, rehabilitaciji i redukciji ograničenja koja bolest nosi, te promociji zdravlja
 • Princip rada CMZ

  Je timski rad s multidisciplinarnim timom: neuropsihijatar, psiholog, socijalni radnik, okupacioni terapeut, med. sestra. Timski rad u mentalnom zdravlju predstavlja interdisciplinarnu saradnju svih članova stručnog tima u pristupu korisniku i rješavanju njegovih mentalnih problema i promociju.

  Zadaci tima:
 • poboljšanje komunikacije sa pacijentom.
 • aktiviranje pacijenta za dijagnostičke,terapijske i rehabilitacione procese.
 • Organizacija CMZ je sastavni dio primarne zdravstvene zaštite, umrežen sa Centrima za socijalni rad, policijskim upravama, školama, korisničkim udruženjima, nevladinim organizacijama, vjerskim institucijama i drugim institucijama. Njegova uloga je da obavlja promociju, prevenciju mentalnih oboljenja, prevenira invaliditet, pruža brigu i pomoć osobama sa različitim duševnim poremećajima. Centar može pružati usluge izvan programa obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koja su u njegovom djelokrugu rada: školama, poslodavcima, organima unutrašnjih poslova, sudovima, tužilaštvu, agencijama i drugima. Centar održava kontinuiranu vezu sa zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvena zaštite.

  Usluge koje pruža CMZ:
 • neuropsihijatriiski pregledi
 • medikamentni tretman (provodi postupak liječenja)
 • intervencije u krizi
 • timska obrada pacijenta
 • savjetovanje porodice/staratelja
 • psihoterapija (individualna i grupna)
 • socioterapija
 • trening vještina življenja
 • socijalna podrška
 • rekreativne aktivnosti
 • kućne posjete
 • hospitalne posjete
 • unapređenje zdravlja (promoviše, uči pacijenta, pomaže pacijentu u procesu socijalizacije i resocijalizacije)
 • prevencija i liječenje ovisnosti
 • Šef službe

  dr. Murić Amir, spec. neuropsihijatar

  Kontakt

  Tel: 037 515 459 - Šef službe
  Tel: 037 515 437 - DEPO
  E-mail: cmzcazin@gmail.com

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00