Stručna tijela

Stručno vijeće

Stručno vijeće Ustanove je savjetodavni organ direktora. Članove Stručnog vijeća, na prijedlog šefova organizacionih jedinica i uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, imenuje direktor. Stručnim vijećem Ustanove predsjedava direktor ili drugi visokoobrazovani zdravstveni radnik kojeg odredi direktor.

Stručno vijeće Ustanove zauzima stavove i ne može donositi obavezujuće odluke. Stavovi Stručnog vijeća Ustanove se odmah po zauzimanju dostavljaju direktoru Ustanove ukoliko nije učestvovao u radu Stručnog vijeća.

  Stručno vijeće Ustanove je zaduženo za:
 • -raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Ustanove
 • -predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Ustanove
 • -predlaže stručne osnove za program rada i razvoja Ustanove
 • -predlaže mjere za unapređenje kvaliteta i sigurnosti rada u Ustanovi
 • -daje Upravnom odboru i direktoru mišljenja i prijedloge u pogledu organizacije rada i uslova za razvoj zdravstvene djelatnosti u skladu sa financijskim mogućnostima
 • -predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za potrebe Ustanove
 • -predlaže Upravnom odboru obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u slučaju od posebnog interesa za građane i rad Ustanove
 • -brine se o provedbi unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Ustanove
 • -obavlja i druge poslove propisane zakonom, podzakonskim propisima i Statutom

Etički komitet

Etički komitet Ustanove je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Ustanove na načelima medicinske etike i deontologije. Etički komitet Ustanove imenuje Upravni odbor i sačinjava ga najmanje devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, s tim da najmanje jedan član treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje dva člana koji nisu radnici Ustanove. Upravni odbor imenuje i zamjenike članova Etičkog komiteta. Etički komitet donosi poslovnik o svom radu.

  Djelatnost Etičkog komiteta:
 • -prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Ustanove
 • -daje saglasnost za provođenje medicinskih i naučnih ispitivanja, kao i kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi koja se smatra prethodnim postupkom u okviru odobravanja tih ispitivanja od nadležnih organa
 • -bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa aspekta medicinske etike i deontologije
 • -prati povrede prava pacijenata i sistematski radi na unapređenju stanja u ovoj oblasti u skladu sa propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata
 • -sarađuje sa nadležnim komorama iz oblasti zdravstva
 • -riješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Ustanove

Komisija za lijekove

Komisiju za lijekove imenuje Upravni odbor i čini je najmanje pet članova koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomotologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola. Način rada i odlučivanja komisije za lijekove uređuje se poslovnikom o radu Komisije za lijekove.

  Komisija za lijekove Ustanove je obavezna:
 • -da poduzima sve aktivnosti vezane uz primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi
 • -da prati poduzimanje mjera za izbjegavanje i smanjivanje nuspojava lijekova i medicinskih sredstava
 • -koordinira aktivnosti u vezi sa prijavom nuspojava lijekova i medicinskih sredstava nadležnom državnom organu u skladu sa propisom o lijekovima i medicinskim sredstvima
 • -predlaže liste lijekova i medicinskih sredstava koji se primjenjuju u Ustanovi u skladu sa zakonom
 • -prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda koji se primjenjuju u ustanovi i predlažu mjere za racionalnu upotrebu lijekova i medicinskih sredstava u Ustanovi
 • -poduzimaju mjere sa ciljem izbjegavanja interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergije kod upotrebe lijekova u Ustanovi
 • -priprema tendersku dokumentaciju u postupcima javnih nabavki lijekova i medicinskih sredstava
 • -obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima

Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Ustanove koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Ustanovi, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu.