Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja u Ustanovi, koji za upravljanje ustanovom odgovara osnivaču.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Kantonalnog ministra zdravstva, rada i socijalne politike, na vremenski period od četiri /4/ godine. Po isteku mandata mogu biti ponovno imenovani u Upravni odbor iste zdravstvene ustanove. Imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora vrši se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Upravni odbor je nadležan za:

 • - donošenje Statuta zdravstvene ustanove
 • - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora
 • - imenovanje i razrješenje direktora odnosno v.d. direktora Ustanove
 • - zaključivanje ugovora o radu sa direktorom ustanove, odnosno sa vršiocem dužnosti direktora
 • - utvrđivanje planova rada i razvoja zdravstvene ustanove
 • - utvrđivanje godišnjeg programa rada
 • - usvajanje godišnjeg plana nabavki
 • - donošenje financijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
 • - donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i drugih općih akata u skladu sa zakonom i Statutom, a na prijedlog direktora
 • - odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ova Ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ u Ustanovi
 • - usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora Ustanove
 • - rješavanje svih pitanja odnosa sa osnivačem
 • - odgovaranje osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove
 • - odlučivanje o korištenju sredstava preko 6.000 KM po jednom poslu
 • - odlučuje o prigovorima zaposlenika na rješenje kojima je drugi organ određen Statutom, odlučio o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa
 • - utvrđivanje planova rada i razvoja
 • - odlučivanje o pitanjima obavljanja djelatnosti, osim onih za koje je nadležan direktor ili drugi organ
 • - odgovoran je osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove
 • - podnošenje osnivaču, najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove i za druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom
 • - vršenje drugih poslova u skladu sa propisima, ovim Statutom i općim aktima Ustanove
 • - odgovara za poslovanje i očuvanje kapitala Ustanove
 • - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove

Upravni odbor zasjeda po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Odluke donosi većinom glasova svih članova, osim kada je za odlučivanje za pojedina pitanja određena kvalifikovana većina u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora.